Algemene Voorwaarden

1. Verkoper

Www.examencommissieleerstof.be is een initiatief van Inproma, ingeschreven en gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0671.491.606.

Www.examencommissieleerstof.be is een onafhankelijk initiatief van Inproma en werkt niet samen met de examencommissie secundair onderwijs, die een organisatie van de Vlaamse overheid is.

2. De website

Inproma biedt een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. Inproma neemt dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te garanderen. Toch kan geen absolute garantie worden geboden en dienen bovengenoemde maatregelen te worden beschouwd als een inspannigsverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Inproma wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als onherroepelijke aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht eventuele andere algemene voorwaarden uitgaande van de Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop en op alle artikelen uit het assortiment.

4. Elektronische overeenkomsten

Inproma biedt de mogelijkheid om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. De Koper erkent dat de elektronische bestelling een overeenkomst vorm en het voornemen inhoudt te worden gebonden door en te betalen voor desbetreffende overeenkomst en transactie.

5. Aanbod

Inproma tracht de door haar aangeboden cursussen zo goed mogelijk af te stemmen op de leerstof en de vakfiches van de Examencommissie. De cursussen dienen echter beschouwd te worden als een aanvulling op de officiële leerstof, en kunnen in geen geval beschouwd worden als allesomvattende weergave van de te kennen leerstof.

Ondanks het feit dat de aangeboden cursussen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Inproma is wat de juistheid, actualisatie of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Inproma is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, onvolledigheid, zet- of drukfouten. De Koper draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.

6. Aansprakelijkheid

Inproma kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de cursussen die zij samenstelt.

Bepaalde cursussen kunnen materialen van derden bevatten. De Koper stemt ermee in dat Inproma niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en Inproma geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen van derden.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke of grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

7. Aankoop

De Koper heeft de mogelijkheid om de aangeboden artikelen online aan te kopen.

De aankoop is definitief op het ogenblik dat de klant een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Inproma is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, leveringstermijnen en –modaliteiten te wijzigen of voorwaarden te verbinden aan de levering.

De Koper is verplicht de geleverde cursussen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien zou blijken dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of onvolledig is, dient de Koper deze gebreken onverwijld te melden aan de Verkoper. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde cursussen kunnen uiterlijk tot 14 dagen na levering aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld.

8. Prijs en betaling

Alle vermelden prijzen zijn steeds inclusief BTW (behoudens andere vermelding) en alle andere wettelijke taksen verplicht door de klant te dragen.

De betaling gebeurt per overschrijving op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht met betrekking tot de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd, onmiddellijk en minstens binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.

9. Levering

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Er zal getracht worden om de levering van de producten binnen 1 tot 6 dagen te leveren.

De cursussen worden digitaal in pdf-formaat verzonden aan het e-mailadres waarmee de Koper zijn betaling heeft voldaan. Bij overschrijving van de prijs dient de Koper zijn ordernummer in het vak ‘mededelingen’ in te voeren. De toekomstige updates worden tevens naar hetzelfde e-mailadres verzonden.

Zelfs bij aankoop van gedrukte cursussen zijn de updates altijd digitaal: je ontvangt bij bestelling van gedrukte cursussen éénmalig de cursussen per post, maar de toekomstige updates worden dan telkens verzonden aan het e-mailadres waarmee de koper zijn betaling heeft voldaan.

Foutief opgegeven leveringsadressen zijn louter de verantwoordelijkheid van de Koper en geven aanleiding tot extra kosten.

10. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Gevolgen van annulering: de Koper ontvangt restitutie binnen maximaal 14 dagen na de dag waarop de Verkoper het verzoek om annulering heeft ontvangen. De Verkoper zal hiertoe dezelfde betaalmethode gebruiken die de Koper heeft gebruikt voor de transactie. De Koper betaalt geen kosten voor een dergelijke restitutie.

Uitzondering op het herroepingsrecht: de Koper kan de bestelling voor de levering van digitaal materiaal niet annuleren als de levering op verzoek van de Koper is begonnen, en dit gelet de onmogelijkheid tot terugzending omwille van de aard van het digitaal materiaal. De Koper erkent dat hij in dat geval het herroepingsrecht verliest.

11. Conformiteit en garantie

De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

12. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs.

13. Privacybeleid

Inproma, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt er zich toe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen en ziet toe op de vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens.

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens van de Koper opgenomen in het klantenbestand van Inproma. Inproma zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
Inproma maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

Het opgeven van onjuiste persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.

De Koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de Koper via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Inproma gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indient nodig kan de Koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement.

14. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website en van de aangeboden cursussen, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Inproma of rechthoudende derden.

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database, en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de informatie bedoeld is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

De cursussen worden enkel voor persoonlijk gebruik verstrekt. Voor andere doeleinden (scholen,…) kunt u ons contacteren op info@examencommissieleerstof.be.
15. Indiening van bijdragen aan de cursussen samengesteld door Inproma

In geval de mogelijkheid bestaat een eigen bijdrage aan de cursussen te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige, voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen. In ieder geval gaat u akkoord met de vrijwaring van Inproma tegen aanspraken van derden, louter door het toesturen van dergelijke eigen bijdrage.

U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor alle bijdragen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zal verstrekken.

Inproma behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen of publiceren en om bijdragen op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

Inproma heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die Inproma geheel naar eigen goeddunken passend acht.

16. Geldigheid

Ongeacht welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou verklaard worden, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Inproma om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Inproma kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van de website, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en alle andere verhoudingen tussen partijen. Eventuele geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen, 12e kanton en de rechtbank van eerste aanleg of koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.